โลโก้ สมาคมแม่บ้าน กระทรวงแรงงาน
 
 
Fontsize
นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน
รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก
รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก

 ปฏิทินกิจกรรม
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ข่าวกิจกรรมสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน
  
  สมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิตครั้งที่ 4/2561 (07/12/2561)
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 กระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4/2561 ณ ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน และรณรงค์ให้บริจาคอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีโลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัย เพียงพอ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ เพื่อให้ได้รับโลหิตบริจาคเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ได้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 4 แล้ว และยอดผู้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีจำนวน 182 คน รวมทั้งสิ้น 171 ยูนิต
  นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ทำบุญถวายภัตตาหารเพล แก่พระภิกษุสงฆ์ (28/11/2561)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ทำบุญถวายภัตตาหารเพล แก่พระภิกษุสงฆ์ จากวัดหัวตะพาน จำนวน 9 รูป ณ กระทรวงแรงงาน โดยการทำบุญดังกล่าว นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และ รศ.ดร.รัตนาฯ นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานจารีตประเพณีของคนไทย รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจ เพิ่มความสามัคคีให้บุคลากรในกระทรวงแรงงาน
  ปลัดกระทรวงแรงงานร่วมบริจาคเงินและให้กำลังใจผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด ประจำปี 2561 (26/11/2561)
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ให้กำลังใจและร่วมบริจาคเงินผ่านกล่องภารกิจ โดยนางสาวจุฑามาศ วริรัตน์ ผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคม ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด ประจำปี 2561 เป็นผู้รับมอบ และนางสาวจุฑามาศ ฯ ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดและเดินรับเงินบริจาค จากผู้บริหารกระทรวงแรงงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยจะนำเงินส่วนนี้มอบให้สภากาชาดไทย ในโอกาสเดียวกัน รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประกวดไปด้วยแล้ว ทั้งนี้ หากนางสาวจุฑามาศฯ ได้รับรางวัลจากการประกวดฯ สมาคมฯ จะมอบเงินรางวัลให้เท่ากับเงินรางวัลที่ได้รับจากสภากาชาดไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับกระทรวงแรงงาน สำหรับนางสาวจุฑามาศฯ ผู้เข้ารับการประกวดขวัญใจงานกาชาด ประจำปี 2561 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดรอบแรกไปแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 - 21.30 น. โดยผู้เข้าประกวดได้แนะนำตัวและหน่วยงานต้นสังกัดบนเวทีเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเก็บคะแนน รวมถึงการแสดงความสามารถพิเศษของผู้เข้าประกวด และการแสดงพิเศษของกลุ่มผู้เข้าประกวดชุด “ขาวแดงแห่งศรัทธา” ทั้งนี้ รอบตัดสิน จะมีขึ้นใน วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 - 21.30 น. โดยกรรมการจะทำการตัดสินผู้ชนะเลิศ จำนวน 1 ตำแหน่ง รองชนะเลิศ จำนวน 2 ตำแหน่ง และขวัญใจประชาชน 1 ตำแหน่ง โดยสวมเครื่องแต่งกาย ชุดไทยสวยงาม ณ ที่เวทีลานบันเทิง สวนลุมพินี สำหรับการตัดสินโดยคณะกรรมการตัดสินซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพตามที่คณะกรรมการแผนกประกวดขวัญใจงานกาชาด ประจำปี 2561 กำหนดไว้ ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และแบ่งประเภทรางวัล ดังนี้ รางวัล - ขวัญใจงานกาชาด จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท ถ้วยรางวัล สายสะพาย และของรางวัลจากผู้สนับสนุนการประกวด - รองอันดับหนึ่ง จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ถ้วยรางวัล และของรางวัลจากผู้สนับสนุนการประกวด - รองอันดับสอง จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท ถ้วยรางวัล และของรางวัลจากผู้สนับสนุนการประกวด - รางวัลขวัญใจประชาชน (Popular Vote) จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท สายสะพาย และของรางวัลจากผู้สนับสนุนการประกวด - รางวัลแต่งกายชุดไทยสวยงาม จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และของรางวัลจากผู้สนับสนุน โดยผู้เข้าประกวดทุกท่านจะได้รับใบเกียรติบัตร และของที่ระลึกจากผู้สนับสนุนการประกวด
  ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ทูลเกล้าถวายภาพและมาลัยข้อพระกร แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานกาชาด 61 (26/11/2561)
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 20.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ทูลเกล้าถวายภาพงานบุดุนโลหะรูปหนุมานแปลงกายเป็นพลับพลา จากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอนไมยราพสะกดทัพ โดยมี รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ร่วมทูลเกล้าถวายมาลัยข้อพระกร แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2561 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดว่าวไทยโบราณฯ ในงานกาชาด 61 (26/11/2561)
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 17.11 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกระทรวงแรงงานได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โดยมี นางสาวอรพินท์ บุญนก ผู้แทนกระทรวงแรงงาน จากสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 เป็นผู้ประดิษฐ์ การประกวดว่าวไทยโบราณที่หาชมได้ยาก ในงานกาชาดประจำปี 2561 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม" โดยจัดในรูปแบบย้อนอดีตของการจัดงานกาชาดในยุคสมัยก่อน เป็นกิจกรรมรื่นเริงเพื่อการกุศล เพื่อเฉลิมฉลองครบ 125 ปีแห่งการก่อตั้งสภากาชาดไทย ซึ่งการประกวดครั้งนี้ มีหน่วยงานร่วมส่งว่าวเข้าประกวดกว่า 10 หน่วยงาน อาทิ กรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ โดยว่าวทุกตัวที่เข้าประกวดจะต้อง เป็นว่าวที่หน่วยงานนั้นๆ ผลิตขึ้นเอง ไม่เคยประกวดที่ใดมาก่อน
  นายกสมาคมแม่บ้าน ก.แรงงาน มอบเงินรางวัลผู้ชนะการประกวดว่าวไทยโบราณฯ งานกาชาด 61 (26/11/2561)
นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน มอบเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดว่าวไทยโบราณที่หาชมได้ยาก งานกาชาด 61 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน ซึ่งจัดขึ้นภายใต้งานกาชาด ประจำปี 2561 “125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม” พร้อมกันนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ได้มอบเงินรางวัลในนามของสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน มูลค่า 15,000 บาท ให้แก่ นางสาวอรพินท์ บุญนก ผู้แทนกระทรวงแรงงาน จากสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดว่าวไทยโบราณที่หาชมได้ยาก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้สร้างชื่อเสียงให้กระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ นางสาวอรพินท์ฯ ยังได้รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท จากสภากาชาดไทยอีกด้วย ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ผู้แทนหน่วยงานจากกรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ผู้แทนหน่วยงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และรางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการออกร้านกาชาดของกระทรวงแรงงาน ในปีนี้ได้ร่วมฉลอง 125 ปี สภากาชาดไทย โดยจัดกิจกรรมและจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้แนวคิด “125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงาม” ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้ เสริมทักษะด้านอาชีพ ทั้งการสาธิตและการฝึกอาชีพอิสระ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อาทิ สาธิตการทำพวงกุญแจรังไหมสิรินธร การทำผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม การทำเครื่องดื่มค๊อกเทล การทำเทียนเจลแฟนตาซี การทำผ้าพันคอหินมงคล การเป่าแก้ว การทำเข็มกลัดหินมงคล ฯลฯ และกิจกรรมเกมส์บิงโกเชิญรับโชค ซึ่งมีของรางวัลมากมาย อาทิ ทองคำหนัก 1 สลึง ทองคำหนักครึ่งสลึง เครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพดี ฯลฯ และนอกจากนี้ได้จัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาถูก อาทิ ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า กระเป๋า cra-wolollipops จากร้านเซเลเบรท เว็ลธ จำกัด ผลิตภัณฑ์จากร้านขนมเค้กเมือง ร้านภาสุนันลายไทย ร้านผ้าฝ้ายปทิตตา ร้านผ้าห่มเพชรบูรณ์ ร้านปั้นลิง จังหวัดลพบุรี และร้านเสื้อผ้ากีฬา เครื่องประดับมุข และอื่นๆอีกมากมาย จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมกิจกรรมกับกระทรวงแรงงานได้ที่ ร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นกำลังใจ และร่วมบันทึกภาพแห่งความทรงจำ ทบทวนความประทับใจ และสร้างความสุขที่เกิดจากการเป็นผู้ให้ในงานกาชาด ประจำปี 61 ตลอด 9 วัน 9 คืน ระหว่างวันที่ 23 พ.ย. – 1 ธ.ค. 61 เวลา 10.30 - 22.00 น. ณ สวนลุมพินี บริเวณประตู 1 ตรงข้าม สน.ลุมพินี ถ.วิทยุ โดยไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตู ซึ่งรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
อ่านทั้งหมด     
ค้นหาขั้นสูง
Copyright 2012 - สมาคมแม่บ้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน - All Rights Reserved